REGULAMIN

I. DEFINICJE
 1. Wypożyczalnia – działalność gospodarcza pod firmą Artur Pucek z siedzibą w Ostrowążu 49, 62-561 Ślesin, NIP: 7841512245, REGON 311575837,
 2. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna wypożyczająca Napis,
 3. Strony – Wypożyczalnia i Zamawiający razem wzięci,
 4. Napis lub Artykuł – napisy ledowe, które są wypożyczane przez Wypożyczalnię,
 5. Uroczystość – wydarzenie organizowane przez Zamawiającego,
 6. Formularz Rezerwacyjny – Formularz Google dostępny na stronie internetowej,
 7. Potwierdzenie Rezerwacji – wiadomość e-mail z informacją o dostępności danego Napisu w terminie wybranym przez Zamawiającego.
II. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Kontakt z Wypożyczalnią odbywa się :
   1) e-mailowo pod adresem biuro@swiatlempisane.pl ,
   2) telefonicznie pod numerem +48 697 729 369.
III. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY
 1. Katalogi dostępne na stronie wypożyczalni są tylko przykładowe i mają charakter wyłącznie informacyjny (a zatem nie stanowią oferty handlowej).
 2. Realizacja zamówienia wymaga złożenia Formularza Rezerwacyjnego.
 3. Potwierdzenie Rezerwacji następuje najczęściej w ciągu 48 godzin.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania podpisanej umowy w terminie 3 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Rezerwacji.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie 100 zł do 7 dni od momentu przesłania Formularza Rezerwacji. W przypadku braku dokonania płatności rezerwacja zostaje anulowana.
 6. Płatność pozostałej kwoty musi zostać dokonana na maksymalnie 14 dni przed Uroczystością.
 7. Możliwe jest jednoczesne opłacenie całej należności.
 8. Zamawiający zobowiązany jest do wpłacenia należnej kwoty na podane poniżej konto bankowe: Artur Pucek 67 1560 0013 2017 5147 8000 0001
IV. DOSTAWA I ZWROT NAPISU
 1. W Wypożyczalni istnieją dwie możliwości odbioru Napisu: 1) odbiór osobisty spod adresu: lokal Światłem Pisane, ul. Stalowa 3, 05-800 Pruszków, 2) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. W przypadku odbioru osobistego dzień odbioru ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym w zależności od dostępności napisu. Najpóźniej jest to dzień przed Uroczystością.
 3. Wysyłka poprzez firmę kurierską:
   1. 1)  następuje nie później niż 2 dni przed datą Uroczystością, chyba że Strony ustaliły inaczej w formie pisemnej.
   1. 2) jest dodatkowo płatna w wysokości 60 zł w obie strony, a za jej zamówienie odpowiada Wypożyczalnia, chyba że Strony pisemnie postanowiły inaczej.
   1. 3) zostanie nadana na adres wskazany w Formularzu Rezerwacyjnym (złożonym elektronicznie, którego kopia zostaje przesłana do Zamawiającego).
 4. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub uszkodzenia przesyłki spowodowane przez firmę kurierską.
 5. Po dostarczeniu Artykułu przez firmę kurierską:
   1. 1) Zamawiający ma obowiązek przy kurierze sprawdzić zawartość przesyłki i w razie podejrzeń uszkodzenia spisać stosowny protokół,
   1. zrobić zdjęcia oraz niezwłocznie (telefonicznie lub mailowo) poinformować Wypożyczalnię o zaistniałej sytuacji.
   1. 2) W ciągu 24 godzin od momentu dostawy Zamawiający ma obowiązek sprawdzić czy Napis prawidłowo działa.
   1. 3) Brak zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w terminie zawartym w pkt 2) rozumie się jako potwierdzenie przez Zamawiającego, że
   Artykuł jest wolny od wad w momencie dostarczenia.
 6. Zwrot Artykułu (zarówno w przypadku odbioru osobistego jak i wysyłki kurierskiej) odbywa się w pierwszy dzień roboczy po uroczystości, chyba że Strony ustaliły inaczej w formie pisemnej. W przypadku przesyłki firmą kurierską jako zwrot Artykułu rozumie się przekazanie przesyłki z Napisem kurierowi. Za zamówienie usługi kurierskiej odpowiada Wypożyczalnia. 1) Jeśli kurier nie stawi się w celu odebrania przesyłki Zamawiający ma obowiązek poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię tego samego dnia.
 7. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Napisu przez Zamawiającego naliczana jest kara w wysokości 30% wartości zamówienia za dzień zwłoki. W przypadku niezwrócenia Artykułu w ciągu 5 dni zostanie wszczęte postępowanie sądowe.
 8. Napis w stanie nienaruszonym zostanie zwrócony wypożyczalni wraz z wszystkimi elementami dodatkowymi, które również podlegają wynajmowi. Należą do nich: 1) skrzynka (opakowanie napisu), 2) gąbka i pianka zabezpieczająca napis, 3) zasilacz, 4) szypułka z żyłką 5) Pilot (jeśli został załączony)
V. UŻYTKOWANIE ARTYKUŁU
 1. Zamawiający zobowiązuje się używać wypożyczonych Artykułów, zgodnie z ich przeznaczeniem tj. do dekoracji uroczystości, na którą to został wypożyczony.
 2. Napisy przeznaczone są do użytku wewnętrznego.
 3. Artykuł montować można na stelażach i ściankach za pomocą załączonej do paczki żyłki lub drucików florystycznych. Do montażu nie można używać taśm klejących oraz innych środków które mogą wpłynąć na uszkodzenie lub trwałe ubrudzenie Napisu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby Napis montowały co najmniej dwie osoby.
 5. Napis zasilany jest przez załączony zasilacz, który należy podłączyć do gniazdka o napięciu 230V AC. Pomiędzy zasilaczem, a napisem napięcie wynosi 12V, które jest całkowicie bezpieczne dla człowieka, nawet w przypadku przebicia lub uszkodzenia.
 6. Po zakończonym użytkowaniu, Napis należy spakować w ten sam sposób w jaki został przekazany Wypożyczającemu.
VI. USZKODZENIA
 1. W przypadku zwrotu uszkodzonego napisu, w stopniu uniemożliwiającym jego dalszego użytkowanie (wszelkie złamania, pęknięcia, porysowania, uszkodzenia mechaniczne) Zamawiający zostanie obciążony kosztami naprawy. W przypadku braku możliwości naprawy Zamawiający zobowiązuje się pokryć całkowite koszty produkcji nowego Artykułu.
 2. Zaleca się wykonanie fotografii lub filmu i przesłanie go do Wypożyczalni przed wysyłką zwrotną Artykułu w celu określenia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane przez firmę kurierską podczas transportu zwrotnego.
VII. ZASADY ANULOWANIA ZAMÓWIENIA
 1. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wynajmu Napisu. W celu anulowania zamówienia należy wysłać Wypożyczalni wiadomość e-mail z adresu podanego w Formularzu Rezerwacyjnym. W celu uniknięcia nieporozumień wymagane jest otrzymanie od Wypożyczalni mailowego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji:
   1. 1) do 21 dni przed Uroczystością Wypożyczalnia zwraca Zamawiającemu całą wpłaconą kwotę.
   1. 2) do 14 dni przed Uroczystością Wypożyczalnia nie zwraca kwoty zadatku 100zł. Zwracana jest natomiast pozostała kwota zamówienia,
   1. jeśli wcześniej została wpłacona.
   3) poniżej 14 dni przed Uroczystością Wypożyczalnia nie zwraca kosztów wynajmu Napisu. Zwrotowi podlega tylko koszt przesyłki kurierskiej.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez Wypożyczalnię oraz związane z płatnościami elektronicznymi należy
  kierować w formie elektronicznej na adres email Wypożyczalni.
 2. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych: imienia i nazwiska osoby zgłaszającej reklamację, numeru zamówienia,
  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także rodzaj
  żądania Zamawiającego.
 3. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypożyczalnia nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane przez okoliczności
  traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one
  przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Dane te mogą być
  przekazywane podmiotom współpracującym z wypożyczalnią w celu realizacji usługi (np. firmy kurierskie).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w umowie jest Artur Pucek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur
  Pucek, Ostrowąż 49, 62-561 Ślesin NIP: 7841512245. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
  [biuro@swiatlempisane.pl]. Dane zawarte w umowie są przetwarzane w celu odpowiadania na zapytania, dokonywania ustaleń z klientami,
  zawierania i realizacji umów, jak również ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Mają Państwo w szczególności prawo dostępu do swoich
  danych osobowych, żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.