REGULAMIN

§1. Informacje ogólne

 1. Podmiotem wykonującym usługę wynajmu podświetlanych napisów jest:
  Światłem Pisane Bartłomiej Mazan
  ul. Jasna 5, 72-123 Rurzyca
  NIP: 856 192 59 81
  e-mail: biuro@swiatlempisane.pl
  zwany dalej Światłem Pisane, bądź Wypożyczającym.
 1. Podmiot korzystający z usług Światłem Pisane zwany jest dalej Zamawiającym.
 2. Przedmiotem wynajmu są dekoracyjne napisy świetlne (dalej zwane: Artykuł lub Napis).
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Światłem Pisane, a także prawa i obowiązki Wypożyczającego i Zamawiającego.

§2. Warunki zamówienia

 1. Ogólną wartość prac określa Wypożyczający na podstawie dostarczonej oferty i zamówienia Zamawiającego.
 2. Zamawiający zobowiązuje się używać Artykuły, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Zamawiający dokonuje rezerwacji Artykułu poprzez wypełnienie oraz przesłanie Formularza Rezerwacji znajdującego się pod adresem internetowym: https://forms.gle/ikpgRqxKcRpFVXQC9
  Przesłanie formularza równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Zamawiający otrzymuje niezwłocznie mailowe potwierdzenie złożenia formularza, a następnie w ciągu 48h potwierdzenie przyjęcia zamówienia na określony w formularzu termin.
 5. Bez względu na wartość zamówienia Wypożyczający pobiera dodatkowo kaucję zwrotną w wysokości 300 PLN na poczet ewentualnych kar umownych.
 6. Zamawiający przekaże Wypożyczającemu pełną kwotę należną za wypożyczenie (wraz z kaucją zwrotną) nie później niż 14 dni przed spodziewaną datą wysyłki lub odbioru osobistego, w gotówce lub przelewem na konto:
  Bartłomiej Mazan
  PL23 1140 2004 0000 3102 8143 4536

§3. Dostawa

 1. Wypożyczane Artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 2 dni robocze przed datą wydarzenia, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 2. Zamawiający zwróci Artykuły osobiście nie później niż w 2 dni robocze po dacie wydarzenia, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 3. Światłem Pisane dopuszcza możliwość wysyłki Artykułu za pośrednictwem kuriera. Wysyłka kurierska realizowana jest za dodatkową opłatą, przedstawioną wcześniej w ofercie. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni robocze przed wydarzeniem, chyba że strony ustalą inaczej. Artykuł zostanie dostarczony na adres wskazany w Formularzu Rezerwacji. 
  Zamawiający przekaże starannie zapakowany Napis kurierowi w pierwszym dniu roboczym po dacie wydarzenia. Kurier zostanie zamówiony przez Wynajmującego na adres wskazany w Formularzu Rezerwacji.
 4. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonego Artykułu z kaucji zostanie pobrana kara umowna w wysokości 50% kwoty zamówienia.
 5. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia Artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.

§4. Uszkodzenia

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia przesyłki i zawartych w niej Artykułów przed pokwitowaniem jej odbioru od kuriera. Wszelkie niezgodności należy zgłosić kurierowi, który ma obowiązek spisać protokół zniszczenia. W takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy. Tylko w tym wypadku uwzględnione zostanie zniszczenie produktu nie z winy Zamawiającego. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki wszelkie uszkodzenia zostają przypisane Zamawiającemu.
 2. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy w stopniu, który uniemożliwi dalsze jego wykorzystywanie, Zamawiający zostanie obciążony kosztami naprawy. W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu Zamawiający zostanie obciążony kosztami zakupu nowego Artykułu.
 3. W przypadku niezwrócenia wypożyczanych Artykułów w terminie 5 dni roboczych, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 4. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. pęknięcia, rysy itp.) muszą być zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie po odbiorze przesyłki.
 5. Jakiekolwiek uszkodzenia lub braki w Artykułach zgłoszone po terminie wydarzenia nie będą stanowić podstaw do zgłoszenia reklamacji, ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzenia lub zagubienia nie doszło podczas użytkowania.
 6. Zaleca się wykonanie fotografii lub materiału filmowego przed wysyłką zwrotną Artykułu do Wynajmującego, w celu określenia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu zwrotnego.

§5. Okoliczności losowe

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wypożyczający nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Wypożyczający zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp.) w zależności od zaistniałej sytuacji. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacona przez Zamawiającego kwota należna wraz kaucją zostaje zwrócona zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 2. Zamawiający i Wypożyczający nie będą odpowiedzialni za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację zamówienia.

§6. Dane osobowe /RODO

 1. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym ze Światłem Pisane w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Światłem Pisane. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy firmy.
 2. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego właściwego dla siedziby Wynajmującego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.